Học mỗi ngày và đi nhiều hơn nếu có thể!

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân Đôi lúc để tranh luận với một người nước ngoài, hay người Tàu, về...

Read More