Dàn bài Tuyên Ngôn Độc Lập – Hồ Chí Minh. Tác phẩm Tuyên Ngôn Độc Lập là một bản hùng ca vĩ đại khẳng định đanh thép về chủ quyền đất nước và sự tự do, độc lập của toàn thể dân tộc Việt Nam và rộng hơn là mọi cá nhân trên thế giới. Cùng Study Online – Học Trực Tuyến viết dàn bài và phân tích tác phẩm tuyệt vời này nhé!

Yêu cầu cần đạt được

a. Yêu cầu về kĩ năng:

Học sinh phải biết cách làm bài nghị luận văn học. Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, lời văn trong sáng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

b. Yêu cầu kiến thức:

Trên cơ sở hiểu biết về “Tuyên ngôn độc lập” và tác giả Hồ Chí Minh, học sinh có thể trình bày nhiều cách nhưng cần đảm bảo những ý sau:

– Nêu vấn đề nghị luận

– Nêu nguyên lí chung về quyền bình đẳng, tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của con người và các dân tộc. Việc trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mĩ nhằm đề cao tư tưởng nhân đạo và văn minh của nhân loại, tạo tiền đề cho những lập luận tiếp theo. Cách suy rộng ra là một đóng góp riêng của Hồ Chí Minh vào lịch sử tư tưởng nhân loại1 điểm

– Bản tuyên ngôn chỉ rõ thực dân Pháp đã phản bội và chà đạp lên chính nguyên lí tổ tiên họ xây dựng0,5 điểm- Bằng những chứng cứ đanh thép từ sự thật lịch sử, lập luận chặt chẽ, thuyết phục, Hồ Chí Minh đã tố cáo tội ác man rợ của thực dân Pháp và đập tan những luận điệu xảo trá của chúng về công khai hóa, quyền bảo hộ, nhân danh đồng minh chống phát xít. Từ đó khẳng định thực dân Pháp không có quyền quay trở lại Việt Nam.1,5 điểm

– Bản tuyên ngôn khẳng định một sự thật lịch sử: nhân dân ta có lập trường nhân đạo, chính nghĩa, đã kiên cường đấu tranh chống phong kiến, thực dân, phát xít, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa1 điểm

– Tuyên bố độc lập: tuyên bố thoát li hẳn quan hệ thực dân với Pháp, kêu gọi toàn dân đoàn kết, kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam và khẳng định quyết tâm bảo vệ quyền độc lập tự do ấy.0,5 điểm-

Từ những lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, bằng chứng xác thực, ngôn ngữ gợi cảm, hùng hồn, bản tuyên ngôn đi đến kết luận thuyết phục: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập”0,5 điểm

– Đánh giá giá trị tác phẩm, phong cách văn chính luận của Hồ Chí Minh 0,5 điểm